Home Regiment Regiment 58e diner de Corps voor Officieren

58e diner de Corps voor Officieren

AddThis Social Bookmark Button

58e Diner de Corps Officieren Regiment Limburgse Jagers


Afgelopen vrijdag 21 januari vond in Weert in de Van Hornekazerne het  traditionele Diner de Corps van de Officieren van het Regiment Limburgse Jagers plaats. Voor de 58e maal kwamen Officieren bijeen van Groningen tot Maastricht, van Canada tot Frankrijk, van hoge leeftijd tot de jongste, het kalf van het Regiment, 121 in totaal waren van de partij.
Na een geanimeerde ontvangst en aperatief in de Back Bull zaal, ging iedereen onder leiding van de Regimentscommandant naar ons Regimentsmonument voor de jaarlikse herdenking van de overleden leden van het Regiment. De Regimentscommandant, Luitenant-kolonel Jacops en de 58diner

Regimentsoudste, Generaal-majoor de Kruif legden namens allen de krans.

Aansluitend ving het diner aan in de Nassauzaal, waar we Mevrouw van der Hoeven, Limburgse Jager van Verdienste mochten begroeten. Na haar ministerschap van Economische zaken was zij eindelijk weer in de gelegenheid het diner bij te wonen, wat door alle aanwezigen zeer op prijs werd gesteld.

 

  52diner2

Na begroeting en het voorstellen van de leden van het bataljon aan de aanwezigen en het traditionele telegram aan Hare Majesteit konden we genieten van het tapasgerecht en de witlofsoep. Na deze eerste twee gangen werd verplaatst naar onze Historische verzameling waar de spoom werd genuttigd en uiteraard de historie van het Regiment aanschouwd.

58diner3


 
58diner4
Terug in de Nassauzaal mocht het gezelschap zich tegoed doen aan een kalfsoester met “beilage”. Dat was de opmaat voor de toespraken van de Regimentscommandant en de Regimentsoudste. Ging de eerste in op de afgelopen periode van de zware missie in Uruzgan en de gevolgen voor de individuele militair qua lichamelijke en geestelijke gezondheid, Generaal de Kruif beklemtoonde de toekomst. Deze is gezien de grote bezuinigingen ongewis doch ook een uitdaging waar de huidige jonge officier zeker zijn plaatst in zal hebben. Die jonge officier, zo werd door beiden benadrukt had in Uruzgan laten zien wat hij vermag in de daadwerkelijke inzet van man en 58diner5
materieel.  
  
58diner6

 

 

 

Deze toespraken werden afgesloten met het benoemen tot Limburgse Jager van verdienste van Reserve Kapitein bd John Akkerman

Sinds de heruitgave in 1985 van ons orgaan de Limburgse Jager is de Reserve Kapitein John Akkerman betrokken bij de uitgifte 58diner7

van het blad. Als advertentieacquisiteur heeft hij de afgelopen 25 jaar de uitgave van het blad mogelijk gemaakt door het aanleveren van advertenties van bedrijven, welke doorgaans een relatie hebben met onze krijgsmacht. Deze ondersteuning heeft niet alleen een band geschapen met deze sponsoren, maar heeft het ook mogelijk gemaakt de bladen te verspreiden, zowel onder Regimentsgenoten, als ook aan landelijke militaire autoriteiten en Limburgse civiele autoriteiten en bibliotheken.

Naast deze permanente bijdrage heeft John Akkerman met zijn bedrijfscontacten bij de viering van 50-jarig bestaan van het Regiment in 2000 in Venlo door een bedrijfsexpositie een bredere invulling gegeven aan dat evenement. En recent heeft hij bij de viering van 60-jarig bestaan van het Regiment in Roermond een bedrijf bereid gevonden een directe videoverbinding te realiseren met de Regimentscommandant in Uruzgan. Voorts heeft hij voor de laatste Phaffdag het bedrijf Neptunus uit Kessel bereid gevonden de overkapping te sponseren, waaronder het Reünieorkest de Koraal Salute to a friend speelde.

De langjarige bijdrage aan ons orgaan, alsmede het meedenken en ondersteunen van bijzondere activiteiten van het Regiment heeft de Regimentsraad doen besluiten Kapitein der Limburgse Jagers John Akkerman te benoemen tot Limburgse Jager van Verdienste.

 

Kapitein bd Leo van den Braken

 

58diner8

Kapitein van den Braken heeft gedurende vijf jaren het Regiment op uitstekende wijze gediend als Kapitein-adjudant van twee regimentscommandanten. Na zijn actieve dienst heeft hij zich ten dienste gesteld van de Indië-veteranen in algemene zin en van de sobats die tot onze stamregimenten behoren in het bijzonder.
Uit dien hoofde participeerde hij meerdere jaren in het bestuur van het Nederlands Indie Monument te Roermond als de coördinator bij de jaarlijkse September-herdenking.
Voorts is hij vele jaren als begeleider opgetreden bij herinneringsreizen van Indië-veteranen naar Indonesië.
In het Stichting bestuur Vrienden van de Limburgse Jagers, de latere Stichting RLJ, heeft Kapitein van den Braken onafgebroken de functie Commissaris Oude veteranen bekleed. De laatste 8 jaren jaren heeft hij zich daarbij geconcentreerd op de Reünie Comités van onze Indië-veteranen Zij zijn door hem met raad en daad terzijde gestaan in hun aciviteiten als herdenkingen en reüniebijeenkomsten. Daarnaast heeft hij ook individuele veteranen, waar nodig ondersteuning geboden Voorts vervult hij ook sinds 6 jaren op meer dan uitstekende wijze zijn lidmaatschap in de Commissie Monumenten van ons regiment.
In zijn functie als Kapitein-adjudant, zijn stimulerende en de saamhorigheid bevorderende inzet als veteranencommissaris en voorts zijn grote inbreng in de commissie Monumenten RLJ hebben de RR doen besluiten de kap bd Leo van den Braken te benoemen tot Limburgse Jager van Verdienste

 

Luitenant-kolonel bd Frans Maes  
  
58diner9

Begonnen als pelotonscommandant bij 16e Painfbat en geëindigd als commandant Garnizoen Seedorf heeft  Frans Maes met uitzondering van 1 jaar Van Heutsz en 1 jaar RIOG zijn gehele actieve diensttijd het embleem van het RLJ met trots en fierheid gedragen. In alle functies die hij in zijn actieve dienst ,maar ook daarna in de burgermaatschappij , vervuld heeft, toonde hij voortdurend zich nuttig en verdienstelijk te willen maken voor ons regiment .
Zo heeft het 42 BLJ vóór en gedurende haar uitzending naar Bosnië in 1996 gebruik kunnen maken van zijn inzet  en bezorgdheid voor het wel en wee van de Limburgse Jagers in Bosnië. Als Hoofd Sie 1 van de Brigade uit Seedorf kwam hij nagenoeg aan alle wensen tegemoet die er vanuit het bataljon zijn kant op kwamen. Ook heeft hij in zijn laatste functie te Seedorf als commandant van het Garnizoenscommando altijd blijk gegeven zijn Limburgs Jagers een bijzonder warm hart toe te dragen. In het jubileumjaar 2000 was hij een bijzonder gewaardeerde en stuwende kracht in de voorbereiding en uitvoering van de Stadsmanifestaties.
Toen in 2006  de zetel van het RLJ werd overgeplaatst naar Weert, heeft hij desgevraagd de taak op zich genomen als liaison/POC voor het regiment en 42 BLJ te zullen functioneren. Met zijn inzet en invloed heeft hij de stad Weert weten te winnen voor het regiment. Dit kwam onder meer tot uiting door het aanbieden van een nieuwe regimentsvlag door de stad Weert, de soepele voorbereidingen bij de openbare beëdigingen in Weert en de goede verstandhouding van de Limburgse Jagers met de Weertenaren. Met kennis van zaken en met zijn bijzondere liefde voor 42 BLJ heeft hij voorts in 2008 de DVD samengesteld die bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van 42 BLJ werd uitgegeven. Om boven genoemde redenen is het de regimentsraad een genoegen de Lkol bd Frans Maes te benoemen tot Limburgse Jager van Verdienste.

 

Kolonel Rob Querido


Gezien het feit dat vanwege gezondsheidsredenen de kolonel niet aanwezig kon zijn, zal in overleg met hem later in het jaar de overhandiging van de oorkonde en medaille plaatsvinden.
Kolonel Querido heeft in 2007 als Commandant van de Battlegroup III ( 42 Mechbat ) van de Task Force Uruzgan zijn eenheid onder zeer moeilijke en gevaarlijke omstandigheden geleid. Met zijn grote kwaliteiten op tactisch en technisch gebied heeft hij de inzet van het bataljon en de ondersteunende eenheden zowel  grond- als luchtstrijdkrachten optimaal ingezet bij de “slag om Chora”. Ondanks aanvankelijke tegenslag door het niet beschikbaar te stellen eenheden heeft hij door zijn kunde voor de eerste maal sinds de Korea-oorlog met succes een bataljonstegenaanval uitgevoerd op nagenoeg even sterke “Opposing Military Forces”.  Deze succesvolle inzet heeft ertoe geleid dat de tegenstander nadien verder heeft afgezien van massale aanvallen op de Nederlandse eenheden in Uruzgan en overgegaan is op bermbomaanvallen. 
Met de inzet van Kolonel Querido in Uruzgan heeft hij als commandant van 42 Bataljon Limburgse Jagers zijn bataljon en daarmee het Regiment Limburgse Jagers duidelijk positief  gepositioneerd binnen de krijgsmacht, alsmede in de Nederlandse samenleving. Zijn optreden heeft ertoe geleid dat hij opgenomen is in de lijst van de vijftig meest aansprekende personen van Nederland in 2007 van het weekblad Elsevier. Op grond van bovengenoemde inzet wordt Kolonel Querido benoemd tot Limburgse Jager van verdienste en daarmee tevens de leden van zijn bataljon geëerd voor hun  grootse inzet.

 

Na deze ceremonieën kwam het dessert, bestaande uit een crepe chocola, ter tafel. Dat was nog niet het einde want de jongste van het Regiment, het KALF, Tweede luitenant Lambermont, mocht de regalia, een zilveren ketting met kalf, omgehangen krijgen door de Regimentscommandant. En uiteraard een toespraak, waarin hij de woorden van de Regimentscommandant, eerder gesproken, nog eens beklemtoonde door het met die woorden eens te zijn. Slim en handig en zo de handen op elkaar kreeg van de aanwezigen. 
 
58diner10

En uiteraard schalde het Regimentslied door de zaal. Een verrassing voor de aanwezigen had onze “Franse” collega Rutger Grijsseels, voor de eerste maal op het diner aanwezig. Een wijngaard wordt door hem gekoesterd en het product daarvan had hij bij zich, voor allen een fles “Chateau de Panery”, een Cotes du Rhone 2005.
Tot in de late uurtjes van 21 januari en de eerste uren van 22 januari  eindigde in de Black Bull dit wederom geanimeerde 58e Diner de Corps. 58diner11


  58diner12

Tot volgend jaar, vrijdag 27 januari 2012

N.C.S.Vroom, voorzitter Stichting Regiment Limburgse Jagers.