Home VVRLJ Nieuws VVRLJ verslag algemene vergadering 2015

VVRLJ verslag algemene vergadering 2015

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Verslag algemene vergadering VVRLJ Oirschot 27-11-2015

 

Aanwezig:
Lkol Wijn, Lkol Jongejan, dhr. Villanueva (tevens notulist) en dhr. van der Ploeg.
Leden:
Lkol T. Jansen, Aooi van der Heijden, Aooi Haberts, Kap Wiltenburg, dhr. Raaijman,
dhr. Spitters, dhr. van Gestel, dhr. Hanssen, dhr. Hazenberg, dhr. Sprengers.

Niet aanwezig:
Met afmelding: Aooi Verbaant, Aooi van Hoof, lkol H. Klein Schaarsberg (vz-schap wordt waargenomen door lkol P. Wijn)
Zonder afmelding: dhr. Frissen, dhr. Guesmann.

 

Agenda:

1. Opening

Vz opent de vergadering en heet het bestuur en de gasten welkom.
Info: Lkol Kleinschaarsbergen zal vanaf 12.00 uur aanwezig zijn.

2. Mededelingen bestuur

Aansluitend aan deze vergadering vindt in de Filmzaal de uitreiking plaats van een Koninklijke Onderscheiding aan dhr. Nico Vroom.
Vz geeft aan dat alle verslagen per mail verstuurd zijn ter inzage. 
3. Notulen algemene vergadering

Na wijziging onder pt.10.e ’50 in plaats van 500’ wordt het verslag vastgesteld.
Met dank aan Frans van Hoof voor de verslaglegging.

4. Jaarverslag 2014 van t bestuur

Nstr.

5. Financieel verslag 2014

Door Lkol Wijn is een toelichting gegeven op het verslag.
Er is een 2e rekening geopend t.b.v. Reünie i.v.m. controle van geldstromen.
Tevens is op de spaarrekening de opbrengst gestort van de Balkan reünie; dit komt ten goede aan de komende Balkan reünie.

6. Verslag van de kascontrolecommissie

Het verslag volgt. Hierover is de afspraak gemaakt met Aooi van der Heijden om in Amersfoort dit jaar nog verslag te doen. Het verslag zal per mail aan de aanwezige leden gestuurd worden. De aanwezige leden zijn hiermee akkoord gegaan.

7. Begroting 2014

Nstr.
8. Bestuursverkiezing

Marc van Sint Fiet en Paul Paijens zijn statutair toegetreden als adviseurs van de vereniging.

9. Reünie en overige planning

Ook de laatste missies van BLJ (Mali en Irak) zullen door S1 van 42 BLJ worden toegevoegd.

10. Overige zaken

Huishoudelijk Reglement VVRLJ
Er is ingestemd met het voorstel tot wijziging van de statuten zoals vervat in de “Nota van wijzigingen statuten AV 27 november 2015”.

Het Bestuur vraagt tevens instemming voor het voorstel dat een van de bestuurders, door het bestuur zelf aan te wijzen, alle handelingen gaat verrichten om deze wijzigingen op een zo kort mogelijke termijn via de notaris Wolthuis (die ook onze oorspronkelijke statuten heeft opgesteld) laat wijzigen en passeren.
De aanwezige leden hebben met dit voorstel ingestemd.

11. Rondvraag

Defilé Veteranendag 2016
D.z.v. Theo d’Hooghe zal e.e.a. op de site van VVRLJ worden bekend gesteld (ook de wijze van aanmelding)
Conform de statuten mogen alle leden (ook buitengewone leden) van VVRLJ meelopen.

Er vindt een zoekslag plaats naar een Veteraan die bij 42 BLJ 1 dag per week veteranen/nuldelijns en collegiale ondersteuning mag gaan organiseren. Hiertoe is 1 VTE  gereserveerd m.i.v. 01-01-2016. De P-dienst 13 Mechbrig/VI zal een lijst met namen van veteranen doen toekomen aan het Bestuur, waarna deze vervolgens een voorstel zullen doen aan 42 BLJ.

12. Afsluiting

12.1. Vz dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en nodigt uit voor het vervolg programma:
12.2. Uitreiking Koninklijke Onderscheiding gevolgd door Lezing “Het wapen van de Infanterist” in de filmzaal;
12.3. Lunch;
12.4. SIM KKW schieten;
12.5. Afsluiting Heimbetrieb.

 

Vastgesteld 15 januari 2016 te Oirschot.
Notulist                    Waarnemend voorzitter
Dhr. D. Villanueva     Lkol P. Wijn