Home VVRLJ Nieuws Jaarverslag en notulen VVRLJ

Jaarverslag en notulen VVRLJ

AddThis Social Bookmark Button

logovvrlj

Agenda Algemene Vergadering 2012

 

17 mei 2013, Prins Bernhardkazerne te Amersfoort, in gebouw R om 12.30 uur  

 

 

1. Opening
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen Algemene Vergadering 8 juni 2012 (zie bijlage)
4. Jaarverslag 2012 van het bestuur (zie bijlage)
5. Financieel verslag 2011 en 2012 (stukken ter vergadering aanwezig)
6. Verslag van de Kascontrolecommissie
7. Begroting 2013
8. Subsidie aanvraag vfonds
9. Nuldelijnsondersteuning
10. Missieverbanden (zie notulen 8 juni 2012)
11. Reünie planning (zie bijlage)
12. Eventuele overige zaken
13. Rondvraag
14. Sluiting

 

 

 

 

Jaarverslag 

Het bestuur had voor 2012 drie doelstellingen voor ogen:
1. Rechtszekerheid verkrijgen voor de vereniging
2. De organisatie van de vereniging optuigen
3. Het werven van leden


1. Op 15 maart 2012 passeerde de Statuten van onze vereniging bij notaris Wolthuis te Leerdam terwijl we gelijker tijd werden in geschreven in het register van de Kamer van Koophandel. Hoewel we natuurlijk sinds onze oprichtingsvergadering op 5 november 2011 al een vereniging waren was deze actie van belang om ons ook officieel aan te melden bij bijvoorbeeld het Veteranen Instituut en het Veteranen Platform.


2. 2012 was een druk jaar om de interne structuur van de vereniging van de grond te krijgen. We moesten op de website van De Limburgse Jagers komen, de ledenadministratie moest opgezet worden, we moesten een bankrekening openen, we moesten een boekhouding in het leven roepen, er moesten formulieren ontworpen worden, de participatie in het blad “Limburgse Jager”. Kortom een jaar waarin volop is gewerkt om de vereniging als vereniging ook te laten functioneren.


3. Van ledenwerving activiteiten is helaas niet al te veel terecht gekomen. Bij de jaarvergadering van 8 juni 2012 waren we al blij dat we voor ieder missieverband een vertegenwoordiger hadden. Het vinden en binden van de veteraan aan onze vereniging en we hebben een potentie van bijna 5000 veteranen, zal gedurende de komende tijd nog veel energie.
Voor het komende jaar zal de aandacht er op gericht moeten zijn dat het netwerk rond de vertegenwoordigers van de missieverbanden zich gaat uitbreiden en dat zij initiatieven gaan nemen om bijvoorbeeld reünies te gaan organiseren zodat Limburgse Jagers veteranen weten dat hun vereniging ook daadwerkelijk wat voor hen doet.

 

                                                                 Reunies 

missieverband/jaar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
UNPROFOR x x
IFOR 1 x x x
SFOR 3 x x
SFOR 4 x x x
SFOR 8 x x
KFOR 2 x x
SFOR 11 x x
SFOR 15 x x
SFIR 3 x x
ISAF TFE 3 x x
ISAF TFE 8 x x
ISAF TFE 9 x x
ISAF TFE 12 x x
Individuele uitzendingen x x

 

NOTULEN 2de ALGEMENE VERGADERING 8 JUNI 2012 TE OIRSCHOT

1 Opening.
Voorzitter Lkol Huub Klein Schaarsberg opent de vergadering en heet de 40 aangemelde deelnemers van harte welkom.

2 Mededelingen.
Er zijn afmeldingen binnen gekomen van: Van Nuchten, Bijl, Leemans, Vilaneuva, Van Harskamp, Eimers, Tweehuijsen, Van Campen, Querido, Bergsma en ‘d Hooge.

De voorzitter neemt het gezelschap nog eens mee naar het ontstaan en de doelstelling van de vereniging. Ons Regiment/Bataljon heeft veel uitzending op haar naam staan, met dus ook veel veteranen, maar ook met littekens. Daarom is het ook goed dat we ons hebben georganiseerd in een vereniging onder de paraplu van het Regiment (samen met het 42ste Bataljon LJ en de Stichting RLJ). In die vorm kunnen we gereed zijn voor de toekomst. Waar de Stichting RLJ de zorg voor “oude” veteranen voor haar rekening neemt, doet de VVRLJ dat voor de “jonge” veteranen. Na onze oprichtingsvergadering in november 2011 heeft de vereniging thans officiële statuten, is ingeschreven in het register van de KvK en heeft een HHR. De basis van de verenging wordt gevormd door de Missieverbanden. De Missieverbanden zijn als volgt vastgelegd:

Missieverband Periode Onderdelen Commandant Missievertegenwoordigers

UNPROFOR 1995 A-cie Maj Engbersen Ted Jansen
Bart Habets
IFOR 1 1996 Bataljon Lkol Damen Hermsen
Hazenberg
SFOR 3 1997 Pel B-cie Eltn van Boven Mario van Boven
SFOR 4 1998 Bataljon Lkol Vleugels Dave Hoff
SFOR 8 2000 A-cie en B-cie Maj Jansen Steenhuizen
Topelen
KFOR 2 2000 Verkpel Eltn Tummers Theo Tummers
SFOR 11 2001 Bataljon Lkol de Kruif Johan Bergsma
SFOR 15 2003 C-cie Maj Eimers Jan Bijl
SFIR 3 2004 Bataljon Lkol van Harskamp Marc Jongejans
ISAF TFE 3 2007 Bataljon Lkol Querido Rob Querido
Frans van Hoof
ISAF TFE 8 2008 A-cie Kap Beumer Gard Geven
ISAF TFE 9 2009 B-cie Kap Tweehuizen Ruud Verhagen
ISAF TFE 12 2010 Bataljon Lkol Klein Schaarsberg Remy Erbé
Marijn Verbaant
Huub Klein Schaarsberg
Individuele Uitzendingen Ferry Tummers

De leden uit de missieverbanden zijn de basis van de vereniging. De vertegenwoordigers van de missieverbanden vormen de leden raad van de vereniging. De VVRLJ vormt samen met de Stichting Regiment Limburgse Jagers en het 42 bataljon LJ het Regiment.

3 Notulen Algemene Vergadering 5 november 2011
De notulen worden zonder wijziging en onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.

4 Jaarverslag 2011
Het jaarverslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd.

5 Financieel verslag 2011
Omdat de behandeling van de gelden van de vereniging aanvankelijk door de Stichting Regiment Limburgse Jagers werden uitgevoerd en er nog geen afwikkeling heeft plaatsgevonden, is er nog geen financieel verslag van 2011 beschikbaar.

6 Verslag van de Kascontrolecommissie
Om de reden zoals bij punt 5 van dit verslag vermeld is, heeft de Kascontrolecommissie, bestaande uit Gerard Theunissen, Rob van Nuland en Jan van Ommen, zich nog niet kunnen buigen over de financiële afwikkeling van het boekjaar 2011.

7 Begroting 2012
Omdat er nog geen zicht is op de financiële gang van zaken 2012 is er geen begroting gemaakt voor het boekjaar 2012.

8 Bestuurverkiezing
Bij acclamatie wordt het zittende bestuur, lkol Huub Klein Schaarsberg, lkol Paul Wijn, aooi Frans van Hoof, aooi Marijn Verbaant en lkol Marc Jongejan gekozen en uitgebreid met lkol Ramon Jansen. (Lkol Cees van der Ploeg is het door de SRLJ aangewezen bestuurslid)

9 Lange termijn planning activiteiten
Naast de jaarlijkse AV, zal door het bestuur gekeken worden welke activiteiten centraal worden opgestart. De missieverbanden zullen vanaf nu zelf hun plannen moeten gaan maken voor bijvoorbeeld de planning van hun reünies.

10 Facilitering VVRLJ voor missieverbanden
In de uitgereikte stukken valt te lezen welke activiteiten met betrekking tot het organiseren van reünies door het bestuur en de missieverbanden worden verricht. Uiteraard zullen de ervaringen die we daarmee gaan doen geëvalueerd worden zodat bijstellingen in de toekomst mogelijk blijven.

11 Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

12 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen en nodigt iedereen uit voor de nazit.