Afghanistan onderzoek

Beste Limburgse Jager,

Zoals je wellicht al weet is er een historisch onderzoek naar de Nederlandse inzet in Afghanistan (2001-2021). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het NIOD en het NIMH in opdracht van de regering. Het kan zijn dat u, als lid van defensie, wordt benaderd. Eventuele medewerking is op vrijwillige basis. In het onderstaande bericht staat meer informatie.

Dit bericht en het onderzoek zullen wellicht herinneringen en gevoelens oproepen. Voor vragen of zorgen kun je contact zoeken met info@veteranenloket.nl of info@limburgsejagers.nl. Uiteraard kun je ook terecht bij je commandant of leidinggevende.

Hartelijke Limburgse Jagersgroet,

Huub Klein Schaarsberg

Voorzitter Regimentsvereniging Limburgse Jagers

Historisch onderzoek Nederlandse inzet Agfhanistan

Naar 20 jaar Nederlandse inzet in Afghanistan is een wetenschappelijk historisch onderzoek gaande. Dat gebeurt door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-, en Genocidestudies (NIOD) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). De regering gaf deze opdracht in 2022 aan beide instituten. Met het oog op dit onderzoek wordt defensiepersoneel mogelijk benaderd. Dat gebeurt per email. Dit bericht is bedoeld informatie te geven over de werkwijze van het NIOD en het NIMH. Verder komen uw rechten en plichten aan de orde. Mogelijk roept dit onderwerp herinneringen en gevoelens op. Daarom zijn een aantal vragen op voorhand beantwoord. Daarnaast staat aangegeven waar aanvullende vragen zijn te stellen.

Waar gaat het over?

Het wetenschappelijk historisch onderzoek richt zich op de inzet in de jaren 2001-2021. Het gaat nadrukkelijk om een historisch onderzoek, niet om een evaluatie van de Nederlandse (militaire) inzet. Detailinformatie over het onderzoek staat op de projectwebsite (https://nederlandafghanistan.org, open via internet). De onderzoeksopdracht is terug te vinden op (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2022/06/17/onderzoeksopdracht-niod, open via internet)

Ben ik verplicht mee te werken aan het onderzoek?

Nee, maar medewerking is van grote waarde voor de succesvolle uitvoering ervan. Medewerking wordt daarom zeer gewaardeerd, maar is op basis van vrijwilligheid.

Zijn de onderzoekers gescreend?

Ja. Bij interviewverzoeken sturen de onderzoekers een brief mee. Die is namens de secretarissen-generaal van de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid. In deze brief staan de namen van de onderzoekers van het NIOD en het NIMH met een verklaring van geen bezwaar (VGB) op niveau A.

Mogen de onderzoekers kennis nemen van vertrouwelijke informatie?

Ja, ze hebben onbeperkt toegang tot de informatie die belangrijk is voor het onderzoek en waarover de Nederlandse overheid zeggenschap heeft. Het is dus prima gerubriceerde of gemerkte informatie met deze onderzoekers te delen. Gewenst om de identiteit van de onderzoekers te verifiëren? Neem dan contact op met de Afdeling Evaluaties van de Defensiestaf via afdeling.evaluaties.ds@mindef.nl

Hoe, wanneer en door wie word ik eventueel benaderd met de vraag mee te werken aan het onderzoek?

Een eventueel persoonlijk interviewverzoek komt per email.

Het NIOD en het NIMH werken met de ‘sneeuwbalmethode’, vaak gebruikt bij historisch onderzoek. Deelnemers aan een onderzoek worden gevonden via andere deelnemers. Het begint met een kleine groep deelnemers die goed op de hoogte is van het onderwerp dat wordt bestudeerd. Deze deelnemers worden geïnterviewd. Vervolgens vragen de onderzoekers aan deze deelnemers of ze andere mensen kennen die ook relevante informatie kunnen verstrekken. Deze nieuwe mensen worden dan benaderd en geïnterviewd, waarna hen op hun beurt wordt gevraagd of ze nog anderen kennen die kunnen bijdragen aan het onderzoek. Op deze manier groeit de steekproef als een sneeuwbal die bergafwaarts rolt, vandaar de naam ‘sneeuwbalmethode’.

De kans is klein dat u wordt benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Mocht u toch benaderd worden, dan gebeurt dit via een persoonlijk interviewverzoek per e-mail. U kunt zich dan beraden of u wilt meewerken en wat u al dan niet wilt bespreken.

Waar kan ik terecht met vragen of zorgen?

Neem contact op met het Veteranenloket via info@veteranenloket.nl. Daarnaast kunt u terecht bij uw commandant of leidinggevende. Commandanten kunnen met vragen terecht bij de Chef Kabinet van het eigen defensieonderdeel en/of bij de Afdeling Evaluaties van de Defensiestaf.

Hopend dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.

Kolonel H. (Haran) Gorissen

Chef Kabinet Commandant Landstrijdkrachten

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT