REGIMENTSVERENIGING LIMBURGSE JAGERS

Regimentsvereniging Limburgse Jagers (RLJ)

uitgaven bladen Stichting

  

Doelstellingen Regimentsvereniging Limburgse Jagers

De Regimentsvereniging Limburgse Jagers (RLJ) heeft ten doel het binnen haar mogelijkheden en op haar niveau verzorgen van belangenbehartiging, Erkenning, Waardering en Zorg voor alle leden van de 'familie de Jager'. Dus zowel actief dienenden geplaatst binnen 42BLJ, actief dienende Limburgse Jagers op andere functies, burgerwerknemers, postactieven en ex-dienstplichtigen van alle RLJ eenheden. Conform de regelgeving hebben we speciaal oog voor onze veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken, onder de voorwaarde dat men uitgezonden is geweest onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers (BLJ) danwel individueel uitgezonden geweest en behoort of behoorde tot het Regiment Limburgse Jagers.

De RLJ geeft invulling aan bovengenoemde doelstellingen door:

 • Bieden van randvoorwaarden voor de organisatie van reünies van eenheden of delen daarvan;
 • Organiseren van de jaarlijkse reünie tijdens de Regimentsweek;
 • Onderhouden van de website en social media pagina’s voor dagelijkse communicatie;
 • Uitgifte van de halfjaarlijkse uitgave van het magazine “de Limburgse Jager”;
 • Het verzamelen, beheer en tentoonstellen van attributen en documentatie in de breedste zin mbt het Regiment en haar onderdelen in de Historische Collectie van het Regiment in de RvS Kazerne;
 • Deelnemen aan de Nederlandse Landelijke Veteranen Dag, met een stand en bijdrage in de organisatie van het defilé. 
 • Organisatie van de jaarlijkse Phaffdag , de dag dat het Regiment Phaff op 23 november 1813 werd opgericht. Hierbij is specifiek aandacht voor de oudere categorie veteranen en donateurs;
 • Op verzoek bijdragen aan het organiseren van de herdenking en/of bijwonen van de herdenking van omgekomen of gesneuvelde militairen en veteranen;
 • Bieden van een deel van de nulde-lijns zorg aan haar veteranen en hun achterban. Bij onderkende problemen doorgeleiden naar de aangewezen hulpinstanties;
 • Vinden, binden en betrekken van (aspirant) leden van de famile de Jager bij een voor hen herkenbaar element, vaak de eigen uitzending(en) onder de vlag van ons Regiment;
 • Adviseren van de Regimentscommandant, onder andere door zitting in de Regimentsraad;
 • Geven van voorlichting aan nieuw geplaatst personeel.

De RLJ laat zich leiden door de beleidsregels zoals deze zijn uitgevaardigd door het Ministerie van Defensie, het Nederlands Veteranen Instituut, het Veteranen Platform en het Regiment. De veteranenwet (2014) en de jaarlijkseveteranennota zijn leidend.

De RLJ is voor al deze ondersteunende activiteiten financieel afhankelijk van lidmaatschapsgelden, donaties en subsidies (waaronder het V-fonds);

Vanaf 1 januari 2013 worden activiteiten voor veteranen slechts dan door het Ministerie van Defensie ondersteund als deze veteranen in een vereniging zijn ondergebracht.

  Geschiedenis

  De huidige Regimentsvereniging Limburgse Jagers RLJ is de logische voortzetting van de SVRLJ. De afgelopen jaren is geconstateerd dat niet alleen naamgeving maar ook het naast elkaar bestaan van een stichting en vereniging communicatief gekunsteld overkomt maar ook een aantal praktische bezwaren kent waaronder financieel beheer. In 2022 en 2023 is onderzocht of een andere bestuursvorm mogelijk is waarbij nog beter dan in de huidige situatie kan worden voldaan aan de doelstelling. Met ingang van 2024 is er dus sprake van de Regimentsvereniging Limburgse Jagers (RLJ) dat vanzelfsprekend nog tijdens de Algemene Vergadering inde Regimentsweek zal dienen te worden bekrachtigd. Voor alle duidelijkheid; de Stichting blijft wel bestaan, met name omdat zij de eigenaar zijn van grote delen van onze Historische Collectie. Ook nu hebben we slecht één bestuur; het bestuur RLJ, die verantwoordelijk zijn voor alle geledingen van de vereniging en de stichting.

  In 2021 ontstond de Stichting & Vereniging Regiment Limburgse Jagers (SVRLJ) door samenvoeging van de Stichting Regiment Limburgse Jagers (SRLJ) en de Veteranen Vereniging Regiment Limburgse Jagers (VVRLJ). Omdat een Stichting en een Vereniging juridisch lastig te combineren zijn, bleven ze als op papier als zelfstandige rechtspersoon wel bestaan. Het bestuur SVRLJ was zowel verantwoordelijk voor de Stichting als de Veteranenvereniging en behartigde dan ook de belangen van alle leden van ‘de familie de Jager’.

  De SRLJ werd opgericht in 1987 en is de opvolger van de in 1951 opgerichte Vereniging de Limburgse Jager, die in 1975 werd ontbonden. De Stichting heeft als doelstelling het ondersteunen van de Commandant van het Regiment bij de tenuitvoerlegging aan de hem door de Commandant Landstrijdkrachten versterkte opdracht op het gebied van handhaving, voortzetting en uitdraging van de tradities. Het versterken van de korpsgeest en de saamhorigheid van de eenheden en (voormalig) personeel behorende tot het Regiment.

  De VVRLJ werd op 5 november 2011 is in Oirschot opgericht door de kartrekkers van het eerste uur, onder aanvoering van de eerste voorzitter, voormalig regimentscommandant Kolonel Huub KleinSchaarsberg. Zij heeft ten doel het binnen haar mogelijkheden en op haar niveau verzorgen van Erkenning, Waardering en Zorg voor de veteranen van alle rangen en standen, van alle krijgsmachtdelen en van alle wapens en dienstvakken, onder de voorwaarde dat men uitgezonden is geweest onder de vlag van het Regiment Limburgse Jagers (BLJ) danwel individueel uitgezonden geweest en behoort of behoorde tot het Regiment Limburgse Jagers.