VVRLJ wijzigingen door Corona

covid klein

Het COVID-19 virus heeft natuurlijk ook zijn sporen nagelaten binnen VVRLJ. Zo zijn er al diverse activiteiten niet doorgegaan, zoals herdenkingen en reünies. Ook de jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) kan vanwege de door de overheid afgekondigde maatregelen geen doorgang vinden. Toch zijn er een aantal zaken die ondanks alles niet stil staan, denk hierbij aan de samenstelling van het bestuur en de invulling van de ledenadministratie gekoppeld aan de nieuwe website.

Samenstelling Bestuur

Al geruime tijd geleden hebben 2 bestuursleden aangegeven hun werkzaamheden binnen de vereniging niet voort te kunnen zetten. Door de omstandigheden hebben ze zo lang mogelijk toch nog hun beste beentje voorgezet, maar inmiddels hebben we dan toch een aantal wijzigingen door moeten voeren. Zowel de Voorzitter, Kolonel Huub KleinSchaarsberg als de Penningmeester, Overste BD Paul Wijn, hebben hun functie inmiddels overgedragen aan hun opvolgers. Beide heren hebben gefunctioneerd als bestuurslid vanaf het prille begin, de oprichting in 2011. Ons rest ons dan ook om veel dank toe te zeggen voor de vele tijd en moeite die zij er in gestopt hebben, waardoor de vereniging nu staat waar we zijn. 

Voor de functie van Voorzitter is Kolonel Leo de Lange, Plaatsvervangend Commandant 13e Brigade, bereid gevonden. Zowel de nieuwe als de scheidend voorzitter zullen op korte termijn iets van zich laten horen! De functie van Penningmeester wordt inmiddels vervuld door Adjudant Grad Geven. Hiervoor hebben we intern het bestuur een aantal werkzaamheden en verantwoordelijkheden geschoven. Als laatste is Adjudant Gerard Theunissen toegetreden tot het bestuur als lid Algemeen. 

Normaal gesproken is voor dergelijke wijzigingen binnen het bestuur de goedkeuring van de AV nodig. Gelukkig geven de Statuten* en het Huishoudelijk Reglement ** ons de ruimte om de wijzigingen door te voeren tot de volgende Algemene Vergadering (AV). Aangezien de huidige omstandigheden vanwege de Corona pandemie de organisatie van een AV niet toestaan wordt dit dus bij de eerstvolgende AV bekrachtigd.


* Artikel 9, lid 8: In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien & Artikel 21: In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen niet voorzien, alsmede in alle geschillen, die tussen de leden ter zake van verenigingsbepalingen mochten rijzen, beslist het bestuur, onder gehoudenheid van verslag aan en goedkeuring van de algemene ledenvergadering.
** Artikel 7, lid 3: In tussentijdse vacatures wordt zonodig door het bestuur voorzien tot de eerstvolgende AV


Ledenadministratie

Met de live-gang van de nieuwe website zijn de mogelijkheden voor een gekoppelde ledenadministratie verhoogd. Binnenkort kunt u een mail verwachten waarin we vragen om de ons bekende gegevens te controleren, zodat we zeker weten dat de juiste gegevens gebruikt kunnen worden voor invoer in de ledenadministratie en voor de koppeling met de automatische incasso gegevens voor de bank. Vanzelfsprekend geschiedt alles binnen de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Inmiddels is Majoor BD Jan Bijl werkzaam als veteranenadviseur werkzaam binnen de Sectie S1 van 42BLJ. Hij zal tevens de gehele ledenadministratie op zich nemen.

« GA TERUG NAAR HET OVERZICHT